Palveluehdot 1.1.2020

1. Sopimuksen sisältö

Palvelu sisältää sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua kotihoitoa ja etähoitona tuotettua kotihoitoa, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Palvelu voi sisältää myös terveydenhuoltolaissa tarkoitettua kotisairaalahoitoa.

2. Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Laki 812/2000 7 § sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Terveydenhuoltolaissa 25 § kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Aurio Hoivalla palvelu- ja hoitosuunnitelmat ovat sähköisessä muodossa.

2.1. Lääkehuolto

Lääkehuollon ollessa palveluntuottajan vastuulla, asiakkaan lääketilaukset keskitetään palveluntuottajan määrittelemään apteekkiin. Asiakkaalle aloitetaan mahdollisuuksien mukaan apteekin annospussijakelu.

2.2. Avainten hallinta

Hoitokäyntien vaatiessa asiakkaan avaimia, tulee asiakkaan kustannuksella teettää palveluntuottajan määrittelemä riittävä määrä avaimia mahdollistaen sujuva sisäänpääsy asuntoon.

2.3. Rahan käyttö ja laskut

Pääasiassa tämä hoidetaan asiakkaan omaisten tai asiakkaalle määrätyn edunvalvojan kautta. Tarpeen vaatiessa palveluntuottaja huolehtii asiakkaan laskujen laittamisesta maksupalveluun.

2.4. Etähoito

Osan asiakaskäynneistä ollessa mahdollista toteuttaa etähoitona (rinnasteinen kotihoitoon) videopuhelun välityksellä, voidaan erikseen sopia asiakkaan kanssa mahdollisesta kokeilujaksosta tai säännöllisistä etähoitokäynneistä.

3. Palveluehdot

Pidätämme oikeuden hinta-, ehto- ja palvelumuutoksiin, jotka johtuvat tuotanto, hankinta tai muiden kustannusten ja toimintaolosuhteiden olennaisesta muutoksesta, lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä. Muutoksista pyrimme tiedottamaan asiakkaille mahdollisimman hyvissä ajoin.

4. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hoito- ja palvelusopimus ja laskutus

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän asiakasohjausyksikkö kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen, jonka pohjalta myönnetään hoito- ja palvelusopimus. Palveluntuottaja tuottaa kotihoidon- ja sairaanhoidon käynnit palvelusopimuksen mukaisesti. Välttämättömissä tilanteissa palveluntuottaja voi tuottaa asiakkaan tukipalveluita. Palveluntuottaja arvioi asiakkaan hoidon tarvetta ja sen muuttuessa ilmoittaa muutoksesta asiakasohjaukseen. Laskun suuruus määräytyy asiakkaan palvelun tarpeen sekä tulotietojen perusteella. Laskutuksesta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

5. Aurio Hoiva Oy:n hoito- ja palvelusopimus ja laskutus

Palveluntuottaja voi tuottaa asiakkaalle palveluita, jotka eivät sisälly Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sopimukseen. Lisäpalveluita tuotetaan palveluntuottajan oman erillisen hinnaston mukaisesti. Laskutus tapahtuu toteutuneiden käyntien tai määrien pohjalta (käyntiajat pyöristetään seuraavaan puoleen tuntiin). Käyntihintamme sisältää lakisääteiset tehtävät, kuten kirjaamisen ja dokumentoinnin. Mahdolliset asiakaskäyntien aikana syntyneet matkakorvaukset ja parkkimaksut veloitamme toteutuneiden määrien mukaisesti. Hoitotoimenpiteissä vaadituista hoitotarvikkeista tai tuotemyynnistä laskutamme erillisen tarvikehinnastomme mukaisesti. Laskujen maksuehto on 10 kalenteripäivää. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksamattomien laskujen perinnästä vastaa perintätoimisto. Laskutuksesta vastaa Aurio Hoiva Oy.

 

5.1 Peruutukset ja muutokset

Peruutukset tulee tehdä seitsemän (7) kalenteripäivää ennen sovittua käyntipäivää. Palvelun keskeytyessä palveluntuottajasta riippumattomista syistä asiakasta laskutetaan seitsemän kalenteripäivää hoito- ja palvelusuunnitelmassa tai erillisesti sovitun palveluhoitotapahtumien mukaan. Poikkeuksena on äkillinen sairaalaan joutuminen, jolloin palvelut veloitetaan vain seuraavan vuorokauden ajalta. Palvelun peruutus tai muutos tulee suorittaa soittamalla Aurio Hoivan asiakaspalvelu- tai palvelunumeroon.

6. Palveluhuomautus ja potilasasiamies

Asiakaspalautteen voi tehdä asiakaspalveluun. Asiakkaiden tekemät huomautukset palveluiden toteuttamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan vastuuhenkilöllemme, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. Aurio Hoiva korjaa mahdollisen puutteen tai virheen ja niihin johtaneen syyn viipymättä. Aurio Hoivalla on potilasasiamies, jonka tehtävät perustuvat Potilaslakiin (17.8.1992/785) potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo potilaslain soveltamisessa, avustaa muistutuksen tai kantelun tms. tekemisessä sekä edistää asiakkaan oikeuksien toteutumista.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja pätee aina Aurio Hoiva Oy:n palveluita tilatessa tai käyttäessä. Asiakas voi päättää sopimuksen palveluntuottajan kanssa kohdan ”5.1. Peruutukset ja muutokset” ehtojen mukaisesti. Aurio Hoivalla on oikeus keskeyttää palveluiden tuottaminen välittömästi, mikäli sopimuksen ehtoja rikotaan oleellisesti.

8. Tietojen ylläpito-, pyyntö-, luovutus- ja lukuoikeudet

Allekirjoittamalla sopimuksen vahvistatte Aurio Hoiva Oy:lle oikeuden potilastietojenne ylläpitämiseen ja hoidostanne/asioistanne vastaaville henkilöille pääsyn tietoihinne sekä tarvittaessa niiden luovuttamisen Teidän hoidosta/asioista vastaaville tahoille. Aurio Hoiva Oy:n sairaanhoitajahoitajalla on oikeus päästä potilastietoihinne Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän LifeCare –potilastietokannassa.

Ota meihin yhteyttä

  Aurio Hoiva Oy

  Soita 045 136 5303 
  Palvelemme arkisin klo 7-22. Tavoitat Lahden ja Orimattilan sairaanhoitajat klo 8-16 näistä numeroista.

  asiakaspalvelu@aurio.fi

  Toimipiste ja postitusosoite
  Niemenkatu 73, 15140 Lahti